ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

www.brendtex.com


Adatkezelő neve: Brendtex Kft.
Elektronikus elérhetősége: z.pege@brendtex.hu
Az adatkezelőnél a kapcsolattartásért felelős személy: Pege Zoltán
(az „Adatkezelő”)

Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő lehetővé kívánja tenni, hogy az érintettek a www.brendtex.com oldalon (a „Honlap”) regisztráljanak, és a Honlap regisztráltaknak fenntartott szolgáltatásait igénybe vegyék.

Az Adatkezelőjogosult hírlevelet vagy meghívót küldeni saját rendezvényéről.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az érintett által a regisztrációkor megadott e-mail címet, a regisztráló személy/cég nevét, címét és mobilszámát kezeli. A regisztrációkor megadott e-mail cím és név kezelésére azért van szükség, hogy az adatkezelő meggyőződhessen arról, hogy a regisztráció valós személyhez köthető, valamint szükség esetén fel tudja venni a kapcsolatot az érintettel.

A szerződés megkötésének (a regisztrációnak) elengedhetetlen feltétele az e-mail cím biztosítása, ennek hiányában az Adatkezelő a regisztrációt nem tudja biztosítani.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat a regisztráció törlését követő 3 éven belül az Adatkezelő törli.

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást azokról az adatokról, amit az Adatkezelő róla kezel. Az érintett ezen kérését az z.pege@brendtex.hu e-mail címre tudja megküldeni.

Az érintett jogosult arra külön kérelem alapján, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást adjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
1. az adatkezelés céljai;
2. az érintett személyes adatok kategóriái;
3. azon személyek, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli személyeket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
6. a valamely felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának jogáról;
7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, az adat forrására vonatkozó minden elérhető információ;

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 30 napon belül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat e-mail útján vagy külön kérésére, ha ennek költségeit megtéríti postai úton megkapja.

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben a személyes adatai pontosságát vitatja – a vitatás időtartamára az adatok kezelését korlátozását kérje.

A személyes adatok kezelése

A személyes adatokat az Adatkezelő saját technikai eszközén tárolja, ahhoz hozzáférést harmadik személy részére nem enged, és az adatokat csak az érintett értesítésével továbbítja harmadik személy részére.

Cookie-k (sütik) kezelése
Az Adatkezelő a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében – amennyiben személyes adatokat kezel – a következőket:
• az adatgyűjtés ténye,
• az érintettek köre,
• az adatgyűjtés célja,
• az adatkezelés időtartama,
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve dátumok
Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató
Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20 nap, adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további információk:
http://hu.facebook.com/help/cookies/
A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve időtartamának lejáratáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: HTTP://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

Jogorvoslathoz való jog


Az érintett, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először az Adatkezelőnél köteles a panaszát előterjeszteni, aki a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és választ ad.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben (az érintett választása szerint az Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett az adatkezelés ellen panasszal az alábbi hatóságnál élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22

Made on
Tilda